PUBLICATION

Pelan strategik JPJ 2016-2020

Pelan strategik ini penting untuk menyokong transformasi sistem pengangkutan negara ke arah sistem pengangkutan bersepadu dan bertaraf dunia. Pengemaskinian pelan strategik ini juga dapat dijadikan sebagai panduan kepada warga kerja JPJ dalam memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan dan pihak berkepentingan.

Dokumen ini menggariskan lima teras utama Pelan Strategik JPJ secara terperinci sebagai kesinambungan transformasi sistem pengangkutan negara bagi tempoh 2016 hingga 2020. Hasil daripada semakan dan penambahbaikan pelan strategik ini, lima teras strategik yang telah dirangka dan ditetapkan iaitu:

i) Memperkasa sistem pendaftaran dan pelesenan kenderaan supaya bersistematik, berintegriti dan inovatif;
ii) Memperkasakan sistem latihan, pengujian dan pelesenan pemandu yang efisien bagi melahirkan pemandu kenderaan bermotor yang kompeten dan selamat;
iii) Memperkasakan industri kejuruteraan automotif melalui pembinaan dan penggunaan kenderaan yang mematuhi piawaian antarabangsa supaya selamat digunakan di jalan raya; iv) Menguatkuasa dan mentadbir undang-undang pengangkutan jalan dengan komited dan berintegriti untuk melahirkan masyarakat yang mempunyai budaya kepatuhan kepada peraturan jalan raya; dan
v) Memperkasakan tadbir urus dan integriti Jabatan bagi meningkatkan penyampaian perkhidmatan.


Berdasarkan aspirasi Teras Strategik tersebut, Pelan Strategik 2016-2020 ini menyasarkan pembangunan aplikasi dan penggunaan ICT di JPJ yang berupaya menyediakan kemudahan perkhidmatan pelbagai saluran dengan cepat, cekap, berkesan dan berintegriti tinggi bagi meningkatkan penyampaian perkhidmatan serta lebih bersedia dalam memenuhi tuntutan semasa dan peningkatan ekspektasi di masa hadapan. Pelan Strategik 2016-2020 ini juga menetapkan perancangan pengurusan bakat berasaskan data bagi mengenalpasti, membangun dan mengekalkan warga berbakat JPJ. Pendekatan holistik melalui strategi laluan kerjaya yang terancang dapat memastikan proses pembangunan diri berlaku dan penawaran sumber manusia yang bernilai tinggi iaitu warga kerja yang kompeten, responsif, kreatif dan sentiasa mengamalkan budaya kerja berprestasi tinggi dalam semua aspek di Jabatan dapat dipertingkatkan dan dikekalkan.

Previous