PENERBITAN

Code of Ethics and Conduct

Tujuan

Kod Etika dan Tatakelakuan ini bertujuan membantu dan menjadi panduan kepada
melaksanakan tanggungjawab dan amanah selaras dengan peraturan dan undangundang
yang perlu dipatuhi.

 

 

 

 

Objektif

Objektif Buku Kod Etika dan Tatakelakuan Jabatan Pengangkutan Jalan ini adalah
seperti berikut:-


1. Sebagai garis panduan berhubung dengan sikap dan tingkahlaku semasa
melaksanakan tugas dan amanah.


2. Menegaskan bahawa JPJ mempunyai reputasi yang adil dan bertanggungjawab
dalam semua tindakan kepada kakitangan dan pelanggan.


3. Menyepadukan pengaruh etika dengan pengaruh undang-undang agar lebih
berjaya dan berkesan dalam usaha membanteras segala bentuk rasuah, salah
laku, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa.


4. Merealisasikan hasrat Kerajaan untuk “mewujudkan masyarakat yang kukuh
dalam nilai agama dan kerohanian serta didorong oleh tahap etika yang paling “
akan tercapai, sejajar dangan Wawasan 2020 negara.

Tags
penerbitan kod etika