PUBLICATION

Kod Etika dan Tatakelakuan

Tujuan Kod Etika dan Tatakelakuan ini bertujuan membantu dan menjadi panduan kepada melaksanakan tanggungjawab dan amanah selaras dengan peraturan dan undangundang yang perlu dipatuhi. Objektif Objektif Buku Kod Etika dan Tatakelakuan Jabatan Pengangkutan Jalan ini adalah seperti berikut:-

1. Sebagai garis panduan berhubung dengan sikap dan tingkahlaku semasa melaksanakan tugas dan amanah.

2. Menegaskan bahawa JPJ mempunyai reputasi yang adil dan bertanggungjawab dalam semua tindakan kepada kakitangan dan pelanggan.

3. Menyepadukan pengaruh etika dengan pengaruh undang-undang agar lebih berjaya dan berkesan dalam usaha membanteras segala bentuk rasuah, salah laku, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa.

4. Merealisasikan hasrat Kerajaan untuk “mewujudkan masyarakat yang kukuh dalam nilai agama dan kerohanian serta didorong oleh tahap etika yang paling “ akan tercapai, sejajar dangan Wawasan 2020 negara.

 

Tags
kod etika tatakelakuan